POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dom Wczasów Dziecięcych "Góral"w Rajczy

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

dwdgoral.pl

ul. Polna 2c

34-370 Rajcza dwdtpd@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych Góral

w Rajczy

48 600216737

33 8645343

e-mail: dwdtpd@wp.pl

INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO). Administratorem udostępnianych danych jest: Dom Wczasów dziecięcych „Góral” w Rajczy, 34-370 Rajcza ul. Polna 2c. Aby skontaktować się z DWD możecie Państwo skorzystać z e-maila: dwdtpd@wp.pl,  tel: 33 86 45 343. Dane osobowe dotyczące uczestników/klientów Domu Wczasów Dziecięcych w Rajczy, w tym takie dane jak: imię i nazwisko, adres, pesel, telefon, e-mail, dane dotyczące stanu zdrowia, zbierane są w celu realizacji misji i celów Domu Wczasów Dziecięcych, a w szczególności zadań związanych z kierunkiem działań Placówki. Dane osobowe uczestników/klientów udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące, przyznającym dotacje na określone działania oraz (na podstawie odrębnych przepisów prawnych).  Dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług Placówki, a następnie są archiwizowane do czasu, do którego Placówka jest zobowiązana do przechowywania danych celem umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego organy ( na podstawie odrębnych przepisów prawnych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania w zakresie niezbędnym do wykonywania celów i zadań poszczególnych placówek, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Placówki. W zakresie udostępnianych danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych są dokumentem dostępnym do wglądu oraz podpisu przez osoby zainteresowane współpracą, bezpośrednio na terenie Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy.